Instytucje

Zapoznaj się z informacjami na temat różnych instytucji, które mogą być pomocne w reagowaniu na niewłaściwe treści w przestrzeni publicznej.

Rada Reklamy

Rada Reklamy jest organizacją odpowiadającą za samoregulację w dziedzinie reklamy w Polsce. Działa przy niej Komisja Etyki Reklamy, jako ciało powołane do rozstrzygania skarg zgłaszanych zarówno przez konsumentów, jak i przedsiębiorców. Komisja bardzo często nie przychyla się do skarg konsumentów. Niemniej jednak jest instytucją, do której warto pisać. W przeszłości wyrażała opinię, iż "na reklamodawcach kierujących swoje reklamy do masowego odbiorcy...

Więcej

Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Rzecznik przy wykonywaniu swoich uprawnień kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina.

Więcej

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych aktach normatywnych. W sprawach dzieci Rzecznik współpracuje z Rzecznikiem Praw Dziecka. W sprawach o ochronę wolności i praw człowieka i obywatela Rzecznik bada, czy wskutek działania lub zaniechania działań organów, organizacji i instytucji, obowiązanych do przestrzegania i...

Więcej

Rada Etyki Mediów

Do kompetencji Rady Etyki Mediów należy wypowiadanie się w sprawach związanych z przestrzeganiem Karty Etycznej Mediów. Karta mówi, że dziennikarz powinien kierować się siedmioma zasadami: prawdy, obiektywizmu, oddzielenia informacji od komentarza, uczciwości, szacunku i tolerancji, pierwszeństwa dobra odbiorcy, wolności i odpowiedzialności.  

Więcej