Instytucje

Zapoznaj się z informacjami na temat różnych instytucji, które mogą być pomocne w reagowaniu na niewłaściwe treści w przestrzeni publicznej.

Rada Reklamy

Rada Reklamy jest organizacją odpowiadającą za samoregulację w dziedzinie reklamy w Polsce. Działa przy niej Komisja Etyki Reklamy, jako ciało powołane do rozstrzygania skarg zgłaszanych zarówno przez konsumentów, jak i przedsiębiorców. Komisja bardzo często nie przychyla się do skarg konsumentów. Niemniej jednak jest instytucją, do której warto pisać. W przeszłości wyrażała opinię, iż "na reklamodawcach kierujących swoje reklamy...

Więcej

Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Rzecznik przy wykonywaniu swoich uprawnień kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina.

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych aktach normatywnych. W sprawach dzieci Rzecznik współpracuje z Rzecznikiem Praw Dziecka. W sprawach o ochronę wolności i praw człowieka i obywatela Rzecznik bada, czy wskutek działania lub zaniechania działań organów, organizacji i instytucji, obowiązanych do przestrzegania i...

Więcej

Rada Etyki Mediów

Do kompetencji Rady Etyki Mediów należy wypowiadanie się w sprawach związanych z przestrzeganiem Karty Etycznej Mediów. Karta mówi, że dziennikarz powinien kierować się siedmioma zasadami: prawdy, obiektywizmu, oddzielenia informacji od komentarza, uczciwości, szacunku i tolerancji, pierwszeństwa dobra odbiorcy, wolności i odpowiedzialności.