Przepisy

Poniżej prezentujemy wybrane przepisy, które mogą pomóc w oczyszczaniu przestrzeni publicznej z niestosownych reklam czy działań medialnych 

Kodeks etyki reklamy

Rada Reklamy opracowała Kodeks Etyki Reklamy, który powinni przestrzegać reklamodawcy. Pełny tekst kodeksu znajdziesz tu. Zapoznaj się z prokonsumenckimi orzeczeniami Komisji Etyki Reklamy. Przepisy Kodeksu Etyki Reklamy  Art. 2Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Art. 4Reklamy nie mogą zawierać treści...
Więcej

Konstytucja

Wybrane wolności i prawa obywatela Art. 30.  Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Art. 48.  Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz...
Więcej

Przepisy dotyczące pornografii

Art. 202 Kodeksu karnego § 1. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 2. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne...
Więcej

Przepisy o radiofonii i telewizji

Poniżej prezentujemy wybrane przepisy ustawy o radiofonii i telewizji. Dotyczą one zarówno reklam nadawanych przez stacje radiowe i telewizyjne, jak również audycji oraz obowiązków publicznych stacji radiowych i telewizyjnych. Art. 10 ust. 2 – 5 ustawy o radiofonii i telewizji określający uprawnienia Przewodniczącego KRRiT 2. Przewodniczący Krajowej Rady może żądać od nadawcy przedstawienia materiałów, dokumentów i udzielenia wyjaśnień...
Więcej

Przepisy ogólne o reklamie

Poniżej prezentujemy wybrane przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Na podstawie tej ustawy, ani konsument, ani organizacje konsumenckie nie mają prawa podnosić roszczeń wobec reklamodawców. Mogą to robić tylko przedsiębiorcy. Niemniej jednak, przepisy te wyznaczają granice dozwolonej reklamy i są przydatne zarówno na gruncie ustawy o radiofonii i telewizji, jak i na gruncie Kodeksu Etyki Reklamy. Art....
Więcej