Przepisy ogólne o reklamie

Poniżej prezentujemy wybrane przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Na podstawie tej ustawy, ani konsument, ani organizacje konsumenckie nie mają prawa podnosić roszczeń wobec reklamodawców. Mogą to robić tylko przedsiębiorcy. Niemniej jednak, przepisy te wyznaczają granice dozwolonej reklamy i są przydatne zarówno na gruncie ustawy o radiofonii i telewizji, jak i na gruncie Kodeksu Etyki Reklamy.

Art. 16 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

1. Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:

  1. reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka;
  2. reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;
  3. reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci;
  4. wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji;
  5. reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.

Art. 17 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Czynu nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu art. 16, dopuszcza się również agencja reklamowa albo inny przedsiębiorca, który reklamę opracował.

« wróć