Zostań wolontariuszem

Cieszymy się z zaangażowania każdego wolontariusza. Bardzo sobie cenimy takie zobowiązanie i traktujemy je bardzo poważnie. Ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, aby nasi ochotnicy czerpali jak najwięcej osobistej i profesjonalnej satysfakcji z pracy wykonanej na naszą rzecz. Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje i zasady, którymi się kierujemy organizując pracę wolontariuszy w naszej organizacji.

Wolontariusz

W naszym rozumieniu wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

Obowiązki wolontariusza wynikające z ustawy:

 • posiadanie kwalifikacji i spełnianie wymagań odpowiednio do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń.
 • obowiązek osobistego wykonywania świadczeń zgodnie z zawartym porozumieniem.

Prawa wolontariusza wynikające z ustawy:

 • zawarcie porozumienia o współpracy z organizacją, na rzecz której działa jako wolontariusz. W porozumieniu musi zostać określony zakres obowiązków, okres trwania porozumienia, możliwość i sposób jego rozwiązania oraz inne kwestie ważne dla wolontariusza i organizacji,
 • jeśli wolontariat trwa dłużej niż 30 dni, to porozumienie musi być zawarte w formie pisemnej,
 • jeśli wolontariat trwa krócej niż 30 dni, porozumienie może być zawarte w formie ustnej, ale każda ze stron ma prawo żądać potwierdzenia go na piśmie,
 • otrzymanie pisemnego zaświadczenia o odbywaniu wolontariatu, w tym o zakresie wykonywanej pracy,
 • na swoją prośbę, do uzyskania pisemnej opinii na temat realizowanego wolontariatu,
 • do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz z tytułu innych wypadków lub chorób zawodowych,
 • uzyskanie informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa wynikającego z wykonywanych przez siebie czynności oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
 • pokrycie przez korzystającego kosztów podróży służbowych i diet, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • zwolnienia korzystającego z tego obowiązku, ale tylko w formie pisemnej.

Wiek wolontariusza

Z uwagi na charakter prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności wymagamy, aby nasi wolontariusze byli pełnoletni.

Czas trwania wolontariatu

Wolontariuszem STS-u można zostać na dowolnie wybrany okres czasu. Zwyczajowo wyróżniamy:

 • wolontariat długoterminowy (ponad rok),
 • wolontariat średnioterminowy (pół roku do roku),
 • wolontariat krótkoterminowy (do pół roku),
 • wolontariat akcyjny, związany z realizacją konkretnego przedsięwzięcia lub zadania.

Wolontariusz ma prawo do okresu próbnego (ustalanego z korzystającym), który pomoże mu poznać organizację oraz zorientować się, czy proponowany charakter pracy jest rzeczywiście w ramach jego możliwości, kompetencji i zainteresowań.

Porozumienie wolontariackie

Wolontariat jest świadczony na podstawie umowy, którą wolontariusz zawiera z osobą reprezentującą Stowarzyszenie. Jeśli chcesz zostać naszym wolontariuszem uzupełnij poniższy formularz, który będzie podstawą rozpatrzenia kandydatury.