ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019

Informacja o otwarciu ofert

W dniu 30 lipca 2019 roku przedłużono termin składania ofert do 7 sierpnia 2019 roku (patrz ogłoszenie o zmianie). Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak również w Załączniku 1 oraz Załączniku 2 do SIWZ polegają na zmianie terminu składania ofert, sposobu oznaczania kopert oraz terminu  otwarcia ofert, jak również doprecyzowują sposoby liczenia zasięgów dla portalu Youtube.com oraz Twitter.com, oraz ograniczają zasięg na Twitter.com do 150.000 impressions. Szczegóły w dokumentach poniżej. 

Ogłoszenie (uwzględniająca zmianę w punkcie IV.6.2)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (uwzględniająca zmiany w punktach 5.8, 5.9, 5.10, 7.1 (b) (iii) oraz 7.1 (b) (iv))

Załącznik nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia; uwzględniający zmianę w punktach 2, 4 (d) oraz 5) 

Załącznik nr 2 (formularz ofertowy; uwzględniający zmianę w punkcie 4(d))

Załącznik nr 3 (oświadczenie wykonawcy w zakresie wstępnego potwierdzenia)

Załącznik nr 4 (wzór umowy)

Załącznik nr 5 (wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej)

Odpowiedzi na pytania oferentów

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2018 (ZREALIZOWANE)

Dokumentacja dotycząca udzielenia zamówienia publicznego na zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie zakupu mediów.

Ogłoszenie o otwarciu ofert

Ogłoszenie (uwzględnia zmiany ogłoszeń wskazane poniżej)

Zmiana ogłoszenia z dnia 27 czerwca 2018

Zmiana ogłoszenia z dnia 29 czerwca 2018

Zmiana ogłoszenia z dnia 3 lipca 2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zmieniona w dniu 29 czerwca 2018 roku poprzez dodanie punktu 9.6 i zmianę punktu 9.1 i w dniu 3 lipca poprzez zmianę daty w punktach 5.8 i 5.10; poprawiono oczywistą pomyłkę pisarską w punkcie 5.9)

Załącznik nr 1 (Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia) – zmieniony w dniu 3 lipca 2018 w punktach 6(a) i 6(b)

Załącznik nr 2 (Formularz ofertowy)

Załącznik nr 3 (Oświadczenie wykonawcy w zakresie wstępnego potwierdzenia)

Załącznik nr 4 (Wykaz osób)

Załącznik nr 5 (Wzór umowy o świadczenie usług) – zmieniony w dniu 29 czerwca 2018 roku w zakresie dodania §4 ust. 1a, 1b i 2 Umowy.

Załącznik nr 6 (Oświadczenie w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej)

Odpowiedzi na pytania wykonawców (wersja z dnia 6 lipca 2018).