Dokumentacja dotycząca udzielenia zamówienia publicznego na zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie zakupu mediów.

Ogłoszenie o otwarciu ofert

Ogłoszenie (uwzględnia zmiany ogłoszeń wskazane poniżej)

Zmiana ogłoszenia z dnia 27 czerwca 2018

Zmiana ogłoszenia z dnia 29 czerwca 2018

Zmiana ogłoszenia z dnia 3 lipca 2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zmieniona w dniu 29 czerwca 2018 roku poprzez dodanie punktu 9.6 i zmianę punktu 9.1 i w dniu 3 lipca poprzez zmianę daty w punktach 5.8 i 5.10; poprawiono oczywistą pomyłkę pisarską w punkcie 5.9)

Załącznik nr 1 (Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia) – zmieniony w dniu 3 lipca 2018 w punktach 6(a) i 6(b)

Załącznik nr 2 (Formularz ofertowy)

Załącznik nr 3 (Oświadczenie wykonawcy w zakresie wstępnego potwierdzenia)

Załącznik nr 4 (Wykaz osób)

Załącznik nr 5 (Wzór umowy o świadczenie usług) – zmieniony w dniu 29 czerwca 2018 roku w zakresie dodania §4 ust. 1a, 1b i 2 Umowy.

Załącznik nr 6 (Oświadczenie w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej)

Odpowiedzi na pytania wykonawców (wersja z dnia 6 lipca 2018).